REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
 SERWISU FANATION.PL

§1
DEFINICJE 
      Terminy użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług serwisu fanation.pl oznaczają:
1. Usługodawca – Administrator Serwisu Fanation.pl,
2. Wydawca – osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osoba posiadająca fanpage na portalu facebook.pl. Wydawcami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
3. Reklamodawca - osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Reklamodawcami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Login – unikalna nazwa Wydawcy bądź Reklamodawcy,
5. Konto – miejsce w serwisie prowadzone dla Wydawcy bądź Reklamodawcy przez fanation.pl pod ich Loginem, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Wydawcy bądź Reklamodawcy oraz informacje o jego działaniach w ramach fanation.pl,
6. Facebook – portal społecznościowy znajdujący się pod adresem www.facebook.com,
7. FanPage – profil publiczny, który został stworzony na facebooku w celu promowania marki i reklamowania określonej działalności
8. Użytkownik – Wydawca bądź Reklamodawca

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego fanation.pl dostępnego pod adresem internetowym www.fanation.pl
2. Regulamin określa w szczególności:
a)  rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
b)warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 
- zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, 
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Administratorem Serwisu fanation.pl jest Codia Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bosmańskiej 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397614, NIP: 6711809791, Regon: 321143521, kapitał zakładowy 5000,00 zł, adres elektroniczny kontakt@fanation.pl
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Serwis świadczy następujące usługi:
a) zarejestrowanie przez Wydawcę swojego Fanpage znajdującego się na Facebook
b) umieszczenie treści przez Reklamodawcę w celu udostępnienia ich na Fanpage Wydawcy
c) udostępnianie przez Wydawców zarejestrowanych Fanpage w celu umożliwienia Reklamodawcom publikacji treści o których mowa w §3 ust. 1 lit. b
d)  Zawieranie przez Wydawców i Reklamodawców pomiędzy sobą umów o świadczenie usług w których stornami są Wydawca posiadający Fanpage oraz Reklamodawca, który chce udostępnić swoje treści
2. Wydawcy we własnym zakresie ustalają wysokość wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy, o której mowa w §3 ust. 2 lit. d

§4
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE 
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3.Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.
5.Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem www.fanation.pl poprzez podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) Adresu e-mail, 
c) Hasła do Konta Użytkownika.
d)Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w Serwisie.
6.  Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.
7.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a)zapoznałe/am się i zaakceptowałe/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy
b) przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
c)spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, 
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
h) wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę (Usługodawca może używać zagranicznych serwerów),
i) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie,
j) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam) Usługodawcy i jego kontrahentów.
8. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
9. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu. 
10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:
a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie,
b)Użytkownik zamieszcza w Serwisie treści bezprawne,
c)Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
d) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu,
e) Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. 
12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem. 

§5
WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) dowolną przeglądarkę internetową
b) aktywny adres e-mail.

§6
ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI BEZPRAWNYCH

Zakazane jest umieszczanie za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności:
a) naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
b) naruszających prawa osób trzecich,
c) obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
d)treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
e)treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,

§7
OPŁATY

1. Reklamodawca, aby korzystać z serwisu fanation.pl dokonuje wpłaty, widniejącej na koncie w zakładce „Moje Konto” 
2. Każdy Reklamodawca po dokonaniu wpłaty otrzymuję fakturę VAT w formie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji konta.
3. Serwis fanation.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizowania świadczeń poszczególnym Reklamodawcom bez podania przyczyny, w tym przypadku żadne opłaty nie będą pobierane.
4. Usługodawca za umieszczenie treści wskazanych przez Reklamodawcę na Fanpage  Wydawcy dolicza prowizję w wysokości 50% od kwoty wskazanej przez właściciela Fanpage.

§8
PROWIZJA

1. Po przekroczeniu progu 100 PLN na koncie salda, Wydawca (właściciel Fanpage) może wypłacić prowizję.
2. Warunkiem wypłaty prowizji jest zgłoszenie żądania wypłaty za pośrednictwem serwisu Usługodawcy.
3. W celu wypłaty należy wskazać Usługodawcy formę rozliczenia (osoba fizyczna czy firma).
4.Po wyrażeniu chęci rozliczenia przez osobę fizyczną na adres mailowy Wydawcy zostanie wysłana umowa o dzieło wraz z rachunkiem, które należy wypełnić podpisać i odesłać na wskazany adres. Termin wypłaty prowizji to 14 dni od momentu dostarczenia podpisanych dokumentów Usługodawcy, liczony od daty wpływu do jego siedziby.
5. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o podatek dochodowy, do którego zapłaty jest zobowiązany Usługodawca w imieniu Wydawcy (jeżeli użytkownik nie prowadzi innej działalności dochodowej na koniec roku podatkowego może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym).
6. Wypłata prowizji na rzecz firmy  następuje na podstawie faktury VAT bądź rachunku przesłanego Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź na adres jego siedziby.
7.Na podstawie faktury bądź rachunku Usługodawca dokonuje przelewu należności na wskazany rachunek firmy w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia wystawienia faktury.
8. W przypadku nie wywiązania się z postanowień regulaminu przez Wydawcę                       (w szczególności poprzez podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych lub niepodpisaniu umowy) Usługodawca wezwie do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni.                W razie bezskutecznego upływu terminu Usługodawca odstępuje od wypłaty prowizji.
9. W razie powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zasadności wypłaty prowizji, może on wstrzymać się z jej realizacją i wezwać Wydawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni.
10. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w §10 ust. 19poczytuje się za cofnięcie przez Wydawcę żądania wypłaty prowizji. 

§ 9
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik może posiadać jedno Konto w ramach serwisu fanation.pl
3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

§10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
2. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a użytkownikiem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. 
3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Operator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. W celu realizacji umów z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 
8. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 12
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
a) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@fanation.pl,
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Bosmańska 3, 78-100 Kołobrzeg.
2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu.
b) konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
2. O zamiarze zmiany regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego regulaminu na internetowych stronach serwisu.
3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
4. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt 3., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, jest prawo polskie. 
6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu fanation.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

© 2013-2019 by Codia Sp. z o.o. | Realizacja Webhome.plDo góry